-A +A

General meetings

אלקו בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ב', ה-2 באוקטובר 2017 בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98 (קומה 50), תל-אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 16 באוקטובר 2017, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (4) מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (5) מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (6) מינוי מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה. תקופת כהונתה של גב' הלר, באם תמונה, תהיה עד ליום 5 ביולי 2018; (7) עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בהתאם לשינויים המסומנים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ב', 4 בספטמבר 2017.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ב' 28 באוגוסט 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-086790) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.
אלקו בע"מ