-A +A

אלקו בע"מ

אלקו בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה
החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ג', 23 באוגוסט 2016 בשעה 14:30 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98 תל-אביב (קומה 50).
על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (4) מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (5) מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (6) מינוי מחדש של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (7) תיקון סעיפי הפטור, הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה; ו-(8) תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצורף לדוח המיידי המוזכר להלן.
מועד האסיפה הנדחית (במידה ולא נכח באסיפה מניין חוקי, כמפורט בדוח המיידי המוזכר להלן): יום ג', 30 באוגוסט 2016, באותו המקום ובאותה השעה.
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 17 ביולי 2016.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום ד', 29 ביוני 2016, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il (מס' אסמכתא: 2016-01-069763).
אלקו בע"מ