-A +A

Elco

אלקו בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות
החברה, שתתקיים ביום ג', ה 10 בינואר 2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל -
- , אלון 98 תל אביב (קומה 50 ). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 17 בינואר 2017
באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: עדכון מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי
משרה בחברה, בהתאם לשינויים בנוסח המדיניות המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה.
אישור מדיניות התגמול לא יביא להארכת תוקפה של מדיניות התגמול שהינו עד ליום 10
במרס 2018.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד', 7 בדצמבר
2016.
המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס
האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות: עד עשרה ( 10 )ימים -
לפני מועד כינוס האסיפה.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. כמו-
כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת
לפי סימן ב' לפרק ז' 8 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 . הצבעה באמצעות כתב הצבעה -
אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי לזימון האסיפה
שפרסמה החברה ביום ד', 30 בנובמבר 2016 )מס' אסמכתא: 2016-01-084576 ( באתר
ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il .
אלקו בע"מ